Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In de hierna volgende voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. InsolePlus: InsolePlus, dan wel hun rechtsopvolgers.
 2. wederpartij: (natuurlijk of rechtspersoon) met wie InsolePlus een overeenkomst – in welke vorm dan ook – aangaat, dan wel aan wie zij een aanbieding doet.
 3. overeenkomst: de overeenkomst tot verkoop van producten en/of de overeenkomst van opdracht c.q. aanneming inzake het creëren van drukontlastende zolen, dan wel andere vormen van dienstverlening.
 4. product(en): de zaken die InsolePlus in opdracht van de wederpartij tot stand brengt, dan wel andere zaken die zij verkoopt.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen InsolePlus en de wederpartij, waarop InsolePlus deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, inclusief door InsolePlus gedane aanbiedingen en tussen InsolePlus en wederpartij gesloten overeenkomsten, betreffende onder meer, maar niet uitsluitend, het tot stand brengen en verkopen van drukontlastende zolen.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien zulks schriftelijk door beide partijen wordt vastgelegd  dan wel door InsolePlus schriftelijke wordt bevestigd.
 3. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden. Partijen zullen alsdan in overleg treden om te komen tot een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan hetgeen partijen hebben bedoeld.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst, prijzen en annulering

 1. Alle aanbiedingen van InsolePlus zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Een offerte of aanbieding heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Met de bevestiging van de offerte of aanbieding door de wederpartij wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, tenzij InsolePlus binnen vijf dagen nadat zij de schriftelijke bevestiging heeft ontvangen daartegen bezwaar maakt. De overeenkomst komt in ieder geval tot stand zodra het product tot stand is gebracht (aanneming) en/of geleverd is (koop).
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn – tenzij anders aangegeven – in Euro’s (€) en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 5. Indien partijen geen prijs zijn overeengekomen zal de geldende prijs van InsolePlus op het moment van levering van de producten bepalend zijn.
 6. Een samengestelde aanbieding of offerte verplicht InsolePlus niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, doch InsolePlus heeft te allen tijde het recht de samengestelde aanbieding of offerte te splitsen.
 7. Indien één of meer kostprijsfactoren van InsolePlus na de vaststelling van de prijs in aanmerkelijke mate zijn toegenomen, is InsolePlus bevoegd evenredig hogere kosten in rekening te brengen. Doorberekening binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst geeft de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden, door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan InsolePlus, indien en zodra de nieuwe totaalprijs meer dan 10% van de overeengekomen totaalprijs afwijkt en de producten nog niet tot stand zijn gebracht.
 8. Bij annulering van de overeenkomst door de wederpartij is deze terstond 25% van de bruto verkoopwaarde van de te leveren producten als annuleringsvergoeding en de tot dan toe gemaakte kosten verschuldigd, onverminderd de (wettelijke) rechten van InsolePlus. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart InsolePlus hiervoor.

Artikel 4: Termijn

 1. Is in de overeenkomst een levertijd c.q. een datum voor voltooiing van de producten opgenomen, 7 werkdagen, dan is dit – behoudens schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen – nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de wederpartij InsolePlus derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij InsolePlus een redelijke termijn moet worden geboden alsnog de overeenkomst na te komen.
 2. De termijn wordt in ieder geval verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van InsolePlus ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door wederpartij aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Wanneer de levering en / of de uitvoering van werkzaamheden door schuld van de wederpartij niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden en/of onuitvoerbaar zijn, is InsolePlus gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen en is InsolePlus gerechtigd de overeenkomst zodanig te wijzigen dat de levering c.q. uitvoering mogelijk wordt. Indien en zodra de levering c.q. uitvoering niet meer mogelijk is, heeft InsolePlus alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat InsolePlus tijdig kan beschikking over alle benodigde gegevens die zij nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht en zij levert deze schriftelijk (digitaal) aan. InsolePlus voert de opdracht uit volgens de door de wederpartij verstrekte gegevens en de wederpartij is verantwoordelijk voor het verzamelen van deze informatie.
 2. InsolePlus bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht plaatsvindt doch neemt daarbij de door de wederpartij kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. InsolePlus heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, in welk geval deze algemene voorwaarden ook ten gunste van bedoelde derden van kracht zullen zijn.
 3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens of producten niet of niet tijdig of niet behoorlijk aan InsolePlus zijn verstrekt, heeft InsolePlus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honorarium volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
 4. Wederpartij staat InsolePlus toe naamaanduidingen en reclame op de verpakkingen aan te brengen.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst van opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de opdracht te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. InsolePlus kan eerst meer werk verrichten en aan wederpartij meerkosten in rekening brengen dan vermeld in de overeenkomst, indien wederpartij hiervoor tevoren toestemming heeft verleend, tenzij deze werkzaamheden vallen binnen de zorgplicht van InsolePlus.
 3. Ook buiten de omstandigheden genoemd in lid 1 kan de wederpartij InsolePlus verzoeken werkzaamheden te verrichten die afwijken van de opdracht ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. Een zodanig verzoek dient gepaard te gaan met het vragen van kostenopgave van die wijzigingen.
 4. InsolePlus is gerechtigd ten alle tijden een zodanig verzoek af te wijzen.

Artikel 7: Levering producten

 1. InsolePlus is bevoegd om de wijze van levering te besluiten. Levering geschiedt af fabriek (EXW) van InsolePlus volgens de Incoterms 2000, tenzij anders overeengekomen. Onder fabriek wordt verstaan: het bedrijfsterrein van InsolePlus, dan wel een door haar gebruikt opslagplaats. Het risico van het product gaat over zodra het product het terrein van InsolePlus verlaat.
 2. Het is InsolePlus toegestaan producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is InsolePlus bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. InsolePlus blijft eigenaar van de door hem geleverde producten en blijft of wordt eigenaar van de daaruit ontstane producten, totdat de overeengekomen prijs, de bijkomende kosten, de nog openstaande vorderingen ter zake van eerdere leveringen alsmede de hetgeen wederpartij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht zijn door de wederpartij volledig zijn voldaan, en de wederpartij ook al zijn verdere verplichtingen jegens InsolePlus, uit welke hoofde ook, volledig is nagekomen.
 2. Door InsolePlus afgeleverde producten, die krachtens in lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
 3. InsolePlus is door de wederpartij onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te (doen) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling.
 4. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling, schuldsanering overeenkomstig de wet of faillissement zal de wederpartij de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van InsolePlus.

Artikel 9: Betaling van alle vorderingen van InsolePlus

 1. Betaling dient, zonder aftrek korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Partijen kunnen onderling overeenkomen dat de factuur per automatische incasso wordt geïnd.
 2. De wederpartij is niet bevoegd de nakoming van haar betalingsverplichting op te schorten, ingeval van bezwaar tegen de factuur of een door hem bij InsolePlus ingediende reclame, tenzij InsolePlus in ruil voor een zekerheidsstelling uitdrukkelijk met opschorting akkoord gaat.
 3. Alle betalingen geschieden in Euro’s (€) ten kantore van InsolePlus of door storting of overschrijving op een door InsolePlus aan te wijzen bankrekening.
 4. InsolePlus heeft het recht van de wederpartij een voorschot op het factuurbedrag te incasseren, van ten hoogste 50%.
 5. Wederpartij is in gebreke door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat hiervoor een aparte ingebrekestelling is vereist. Als dan is InsolePlus gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is gebleven tot de dag van algehele vergoeding van de vorderingen van InsolePlus, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 6. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke voor zijn rekening.
 7. Door de wederpartij gedane betalingen zullen eerst in mindering strekken op de (buitengerechtelijke) kosten, vervolgens op de rente(n) en vervolgens op de facturen. Zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een andere vordering.
 8. InsolePlus behoudt zich het recht voor de uitvoering van de opdracht c.q. levering van de producten geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien door de wederpartij facturen niet zijn betaald, of de wederpartij anderszins op enige wijze zijn verplichtingen tegenover InsolePlus niet is nagekomen of niet nakoming dreigt.
 9. Door de wederpartij betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 10: Garanties en reclames

 1. InsolePlus garandeert dat de overeenkomst naar beste vermogen wordt uitgevoerd.
 2. De door InsolePlus gegeven productspecificaties gelden niet als garantie.
 3. Elke eventuele garantie van de zijde van InsolePlus vervalt, indien de wederpartij de producten bewerkt, dan wel laat bewerken of onoordeelkundig, oneigenlijk of anderszins onjuist gebruikt.
 4. De wederpartij dient de producten bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
 5. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, waaronder die over getal, maat of gewicht, dienen uiterlijk binnen zeven dagen na aflevering van de producten aan InsolePlus kenbaar te worden gemaakt.
 6. Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na constatering, maar uiterlijk binnen één maand na levering van de producten, aan InsolePlus kenbaar te worden gemaakt. Klachten dienen bovendien steeds op een zodanig tijdstip aan InsolePlus te worden medegedeeld dat InsolePlus de geleverde producten c.q. werkzaamheden kan controleren.
 7. Indien de wederpartij geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
 8. Bij een terechte – en juist ingediende – klacht, zal InsolePlus slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 11: Overmacht

 1. Partijen zijn ingeval van overmacht niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: ieder omstandigheid vallende buiten de direct invloedsfeer van InsolePlus, waardoor  nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hieronder wordt mede doch niet enkel verstaan: stakingen, brand, computerstoringen, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, problemen in de postbezorging en ziekte van de door InsolePlus ingeschakelde persoon ter uitvoering van de overeenkomst of van de door haar ingeschakelde derden.
 3. InsolePlus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat InsolePlus zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Voor zover InsolePlus ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is InsolePlus gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. InsolePlus is voor niet tijdige levering slechts aansprakelijk overeenkomstig hetgeen bepaald is in artikel 4.
 2. InsolePlus is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke is ontstaan doordat InsolePlus is uitgegaan van eventueel door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. InsolePlus is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde product dan wel de geleverde prestatie, tenzij de wederpartij aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van InsolePlus die bij zorgvuldig en deskundig handelen vermeden zou zijn.
 4. InsolePlus is niet aansprakelijk voor schade indien sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 11.
 5. InsolePlus is nimmer aansprakelijk voor schade van een derde aan wie de wederpartij de producten doorlevert. De wederpartij vrijwaart InsolePlus voor aanspraken van deze derden.
 6. Indien InsolePlus (op basis van één of meerdere voorwaarden) aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde product, dan wel – indien deze beperking in rechte geen stand houdt – tot hetgeen de door InsolePlus afgesloten aansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk vergoedt.
 7. Onder schade als hierboven wordt uitsluitend verstaan directe schade. InsolePlus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstilstand.
 8. De wederpartij is verplicht de schade ten aanzien van geleverde producten of werkzaamheden waarover hij een klacht bij InsolePlus indient, zoveel mogelijk te beperken.
 9. Schadevergoeding mag niet door de wederpartij worden gecompenseerd en geeft geen recht het factuurbedrag niet of niet tijdig te voldoen.

Artikel 13: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij op een der partijen een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of indien de ene partij de andere partij schriftelijk van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. InsolePlus zal haar verplichtingen op grond van deze bepaling opleggen aan door hem ingeschakelde derden.
 2. In afwijking van het eerste lid is InsolePlus gerechtigd, indien zij voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke of administratieve procedure, de door of namens wederpartij verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar oordeel van belang kunnen zijn in haar verdediging.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten die InsolePlus met de wederpartij sluit en op eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen (ook die slechts door één partij als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen InsolePlus en de wederpartij gesloten overeenkomsten, zullen uitsluitend worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied, waarin InsolePlus is gevestigd.